Управління проєктами партнерів

За 30 років діяльності NADRA SERVICES сформувала фундаментальний досвід успішного управління проєктами в сфері надання комплексних послуг

Досвід і компетенції отримані NADRA SERVICES при виконанні інтегрованих проєктів в нафтогазовій галузі дозволили компанії розвинути управління проєктами мережі партнерів як окремий напрям бізнесу і значно розширити сферу діяльності.

Таким чином, основним напрямом бізнесу NADRA SERVICES стає управління проєктами широкої мережі українських та закордонних підприємств-партнерів щодо вивчення та ефективного, збалансованого і раціонального використання всієї сукупності природних ресурсів. NADRA SERVICES стала операційним центром – генеральним підрядником у виконанні різноманітних проєктів силами розгалуженої партнерської мережі підприємств

Компанія наразі надає інтегровані рішення щодо зеленої трансформації та зеленого переходу, які передбачають сталий розвиток, енергоефективність, енергодоступність, енергонезалежність, зменшення викидів парникових газів (ПГ), боротьбу зі зміною клімату, перехід до кліматично нейтральної економіки, тощо.

Організація бізнесу у форматі широкої мережі партнерів дає можливість NADRA SERVICES налагоджувати системну кооперацію для інтеграції досвіду й виробничих потужностей окремих підприємств з метою використання їхньої високотехнологічної продукції та послуг при створенні проєктних консорціумів для забезпечення потреб споживачів.

Партнери NADRA SERVICES є екологічно та соціально відповідальними компаніями, які поділяють ідеї корпоративного громадянства та сталого розвитку. NADRA SERVICES солідарна з міжнародними ініціативами – Рамковою Конвенцією ООН, Паризькою Угодою та EU Green Deal.

Діяльність NADRA SERVICES охоплює широкий спектр природних ресурсів, до її роботи залучені найкращі фахівці та субпідрядні організації з усіх необхідних напрямів.

Вміння формувати потужні проєктні команди, широке коло міжнародних контактів, набутий досвід участі в реалізації та управлінні масштабними проєктами зумовлюють можливості NADRA SERVICES надавати інноваційні послуги щодо управління зокрема регіональними та державними програмами комплексного вивчення й ефективного та раціонального використання всіх видів природних ресурсів; моніторингу стану та відновлення природного середовища.

NADRA SERVICES розроблено методичні рекомендації та регламенти з виконання регіональних геологічних досліджень, пошуків і розвідки енергетичних, мінеральних та водних ресурсів. Розроблено вимоги й відповідне програмне забезпечення для формування банків даних геологічної інформації та створення цифрових геологічних карт і моделювання.

Інтегрувавши попередній досвід NADRA SERVICES стала бізнес-майданчиком сформованої мережі партнерів, а вже перші виконані проєкти підтвердили її спроможність досягати успіху. Пріоритетами подальшого розвитку NADRA SERVICES є розширення міжнародного партнерства, упровадження високотехнологічних рішень і найкращих світових практик і технологій.

Відповідно до міжнародних стандартів розроблено корпоративну структуру NADRA SERVICES з визначенням ролі дочірніх підприємств та підприємств-партнерів, впроваджена система управління проєктами, міжнародного бухгалтерського обліку. Розроблені NADRA SERVICES програмні продукти для поточних процесів автоматизації всіх виробничих ланцюжків оптимізуються із застосуванням методів Lean-системи – системи ощадливого виробництва.

NADRA SERVICES проводить масштабні маркетингові дослідження і стає партнером проєктів у різних країнах світу.

NADRA SERVICES організовує виконання кожного проєкту у найефективніший для замовника спосіб: оптимізуючи структуру і перебіг його реалізації, забезпечуючи замовнику не тільки отримання послуг найвищого світового рівня та вирішення його найскладніших завдань, а і несе повну відповідальність за результат – як окремих етапів, так і проєкту в цілому.

NADRA SERVICES як компанія, що управляє зеленими проєктами, сформувала першокласні компетенції та досвід надання комплексних послуг як у межах геологорозвідувальної та суміжних галузей, так і відносно якості проєктного управління: NADRA SERVICES має налагоджену систему портфельного управління проєктами, імплементувала необхідні методики та регламенти, працює відповідно до установлених стандартів, підтримує бази знань, кращих практик, технологій, постачальників, спеціалістів, тощо.

Основні складові успішного управління партнерськими проєктами забезпечують наступні переваги NADRA SERVICES:

  • Високий професіоналізм спеціалістів групи та глибоке розуміння галузевої специфіки: в експертну раду входять компетентні спеціалісти всіх основних напрямків управління природними ресурсами, включно зі спеціалістами європейського класу (Єврогеологами);
  • Пріоритет постійного розширення партнерської мережі – успішна реалізація масштабних міжнародних проєктів неможлива без налагодження сталих глобальних партнерських відносин та співробітництва (ЦСР 17); широка партнерська мережа дозволяє управляти проєктами будь-якої складності, виробничо-збутовими ланцюжками будь-якої конфігурації, швидко сформувати ефективні проєктні консорціуми та підвищувати професійну підготовку спеціалістів для участі в проєктах на базі власного Інституту Тутковського;
  • Досвід надання послуг та матеріально-технічного забезпечення проєктів в межах кожної фази силами афілійованих компаній за підтримки широкої мережі партнерів;
  • Досвід партнерського співробітництва з нафтосервісними компаніями Великої четвірки (NADRA SERVICES є локальним партнером американської компанії HALLIBURTON в Україні);
  • Багатолітній досвід управління локальними та міжнародними проєктами; в різні роки портфель компанії охоплював до 15 проєктів по наданню інтегрованих послуг, при цьому кількість штатного персоналу перевищувала 1500 співробітників;
  • NADRA SERVICES як генерального підрядника локальних нафтогазових проєктів: не дивлячись на те, що видобувні компанії переважно обирають пряму співпрацю з західними нафтогазовими компаніями, останні в умовах підвищених геополітичних ризиків, локальних стандартів ведення бізнесу, управління проєктами та виробничою діяльністю надають перевагу надійним локальним партнерам;
  • Фундаментальна практика інтегрованого управління проєктами із залученням сучасних актуальних комп’ютерних систем та інформаційних технологій.

В ході успішної реалізації багатьох масштабних проєктів в нафтогазовій галузі в NADRA SERVICES сформувалася фундаментальна практика та інструментарій системного інтегрованого управління: в групі функціонує автоматизована система управління проєктами, імплементований електронний документообіг та підтримується інформаційний банк напрацьованих за 30 років знань, технічних рішень ключових постачальників, а також спеціалістів сфери управління використанням природних ресурсів.

Сьогодні NADRA SERVICES успішно забезпечує зростаючий попит інвесторів та видобувних компаній на якісні послуги в сфері управління комплексними проєктами з розвідки, розробки та експлуатації родовищ, забезпечуючи замовників оптимальними високотехнологічними рішеннями при дотриманні всіх проєктних строків та бюджетів, максимально ефективному використанні ресурсів, залученні компетентних спеціалістів, надійних підрядників та дотриманні міжнародних стандартів.

Система управління проєктами забезпечує прозоре середовище для взаємодії учасників на всіх етапах проєктів. В межах єдиного програмного середовища проєктний офіс управляє документами, роботами, строками та графіком, бюджетом, ресурсами, виробничо-збутовими ланцюжками, результатами та якістю, інформацією та комунікаціями проєкту.

NADRA SERVICES використовує класичну методологію проєктного управління PMBOK (ініціація, планування, організація, виконання, контроль та завершення). Управління проєктами реалізується міжфункціональною командою спеціалістів операційної компанії (що реалізує проєкт), залучених підрядників (афілійованих або незалежних), незалежних експертів (супервізія). Базова документація про управління проєктами включає устав проєкту, мережевий графік проєкту та план досягнення основних результатів проєкту, структурну декомпозицію робіт, штатний розклад проєкту та матрицю відповідальності, аналіз виробничо-збутових ланцюжків, включно з планом закупок ресурсів проєкту, бюджетом та первинним документообігом проєкту. Технічні специфікації проєктів складаються на основі міжнародних технічних стандартів, таких як, наприклад, стандарт Американського інституту нафти (API). Всі учасники партнерської мережі мають відповідати однаковим вимогам відповідності високій професійній етиці та критеріям ESG (відповідального ставлення до довкілля, високої соціальної відповідальності, високої якості корпоративного управління). Програмне середовище системи управління проєктами є гнучким та дозволяє підлаштовувати її під проєкти, що реалізуються для різних галузей та країн. Всі етапи проєкту узгоджуються із замовниками, всі документи проєкту розташовуються в системі проєктного електронного документообігу, що дозволяє проєктній команді інтегровано взаємодіяти в режимі реального часу, в тому числі віддалено. При цьому основними перевагами для замовників є максимальна відкритість проєкту, включно зі шляхом надання проєктним офісом регулярних звітів про прогрес та результати проєкту.